Algemene informatie: Mentorschap

Mentorschap KDV, PSZ en BSO

Van toepassing op:

Ieder kind heeft een eigen mentor.

Verantwoordelijke:

De mentor is een pedagogisch medewerker die het kind regelmatig ziet.

Verantwoordelijkheden van de mentor:

Elke pedagogisch medewerk(st)er let op een aantal kinderen in het bijzonder. Zij is de mentor van deze kinderen. De mentor volgt hoe een kind zich ontwikkelt. De mentor zorgt ervoor dat speciale wensen rond de opvang bij alle pedagogisch medewerk(st)ers bekend zijn. Indien nodig regelt de mentor dat er afspraken gemaakt worden met betrekking tot de verzorging en/of begeleiding van het kind. Tevens bewaakt de mentor hiervan de voortgang.

Indien er bijzonderheden zijn, is de mentor het eerste aanspreekpunt. De mentor bouwt een

vertrouwensrelatie op met de ouders. De mentor observeert het kind en brengt hierover verslag uit aan de ouders. Omdat de mentor de meeste informatie heeft over "haar" kinderen kan zij bij uitstek met ouders meedenken over opvoedkundige vragen.

Taken van de mentor

 • Bijdrage leveren aan het intakegesprek/kennismaking op de groep.
 • Welbevinden van het kind bewaken.
 • Gemaakte afspraken over het kind bewaken.
 • Bijhouden van het kinddossier.
 • Zorg dragen voor een goede overgang tussen twee verschillende opvangsoorten en/of andere opvang of school. Indien nodig regelt de mentor van de dagopvang of PSZ tijdig een warme overdracht. Vier weken voordat het kind naar de andere locatie gaat dient het overdrachtsformulier te worden overgedragen aan de school en BSO nadat dit eerst met de ouders is besproken. De mentor zorgt ervoor dat het kinddossier naar de BSO locatie gaat. Het dossier moet voor de eerste BSO dag van het kind daar aanwezig zijn. De coördinator regelt de wenafspraken op de BSO. De BSO mentor onderneemt actie indien de wenafspraken, de overdracht of het dossier, niet tijdig/volledig of juist zijn.
 • Eerste aanspreekpunt voor ouders met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken rondom het kind.
 • Het uitvoeren van de jaarlijkse kind tevredenheidonderzoek (BSO)
 • Een coördinerende rol bij (langdurig) medicijngebruik (zie werkinstructie medicijnbrief)
 • Het uitdelen van het inschrijfformulier BSO bij 3-jarige leeftijd.
 • Bij beëindiging van de opvang, houdt de mentor een eindgesprek(je) met de ouders en geeft eventuele bijzonderheden door aan de leidinggevende.
 • Controle kind kaart, zelfstandigheidcontract, medicijnbrief/bijzonderhedenlijst en observaties.