Algemene informatie: Ruildagen KDV en BSO

                                                Ruildagen beleid

In principe komen de kinderen met een vast contract vaste dagen naar Het Tuinhuis. Dit komt de
stabiliteit, het zich veilig voelen van kinderen op de groep en daarmee de pedagogische kwaliteit ten
goede. Wanneer een kind door omstandigheden niet naar de opvang heeft kunnen komen, biedt Het
Tuinhuis de mogelijkheid om dagen te kunnen ruilen. Aan deze extra dienstverlening kunnen ouders
geen rechten ontlenen.


Ruildagen op het KDV
Ruildagen op het KDV, bij vaste contractdagen, dienen binnen één maand voor of na de ruildatum
ingezet te worden, mits de BKR (beroepskracht-kindratio), de groepssamenstelling en personele
bezetting dat toelaat.
Voor ouders die een flexcontract hebben, dienen de ruildagen binnen 2 maanden ingezet te worden,
mits de BKR (beroepskracht-kindratio), de groepssamenstelling en personele bezetting dat toelaat.
Ruildagen mogen alleen aangevraagd worden via de ouderapp Konnect. Minimaal 5 dagen van te voren
wordt er bevestiging of afwijzing gegeven. Ruildagen kunnen niet mondeling aangevraagd of toegezegd
worden op de groep. De verzoeken worden behandeld in volgorde van aanvraag.


De maximaal in te zetten ruildagen worden aangeboden na ratio van het aantal contractdagen.  

Ingangsdatum contract

Aantal contractdagen per week

Totaal aantal ruildagen

Voor 1 juli

1

2

Na 1 juli

1

1

Voor 1 juli

2

3

Na 1 juli

2

1,5

Voor 1 juli

3

4

Na 1 juli

3

2

Voor 1 juli

4

5

Na 1 juli

4

2,5

 

De looptijd van het maximaal aantal ruildagen per jaar is van 1 januari t/m 31 december. De peildatum
voor het aantal ruildagen is 1 juli. Gaat het contract in vóór 1 juli, dan kan de ouder gebruik maken van
het jaarlijkse aantal ruildagen afhankelijk van het aantal contractdagen. Gaat het contract in na 1 juli dan
kan de ouder gebruik maken van de helft van het aantal ruildagen afhankelijk van het aantal
contractdagen.
Ruildagen bij 0-jarigen kunnen alleen ingezet worden als dit op de eigen groep mogelijk is, dit i.v.m. de
wetgeving IKK. Bij kinderen boven een jaar kan er door de pedagogisch medewerker gekeken worden
of het kind op een andere groep opgevangen kan worden, mits de ouders hiervoor akkoord hebben
gegeven.
Indien de inhaalperiode van een maand valt in de zomer- of kerstvakantie loopt deze maand door na de
vakantie. Bijvoorbeeld: zomervakantie van 16 juli t/m 24 augustus. Een kind is afwezig op 13 juli, dan
wordt de inhaalperiode van een maand doorgeschoven na de vakantie. Er kan ingehaald worden tot 21
september. 

De periode tussen Kerst en Oud & Nieuw en in de zomervakantie kan er geen gebruikt worden gemaakt
van ruildagen. De opvangdagen die in deze periodes niet gebruikt zijn, komen dus te vervallen. Tevens
is het ruilen van een dag waarop normaal gesproken opvang plaats vindt, maar waarop de opvang
gesloten is niet mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de officiële feestdagen en de dag na Hemelvaart.
Het ruildagen beleid is niet van toepassing op de kinderen van de peuteropvang (voorheen
peuterspeelzaal).


Ruildagen op de BSO
Op de BSO bieden wij ouders de gelegenheid om onbeperkt te ruilen, mits de BKR (beroepskrachtkindratio),                                          de groepssamenstelling en personele bezetting dat toelaat.


Ruildagen mogen alleen aangevraagd worden via de ouderapp Konnect. Minimaal 5 dagen van te voren
wordt er bevestiging of afwijzing gegeven. Ruildagen kunnen niet mondeling aangevraagd of toegezegd
worden op de groep. De verzoeken worden behandeld in volgorde van aanvraag.
Een BSO-middag kan alleen tegen een BSO-middag geruild worden. Een vakantie BSO-dag kan alleen
geruild worden met een vakantie BSO-dag, uitgezonderd de periode tussen Kerst en Oud & Nieuw en in
de zomervakantie, dan kan er geen gebruikt worden gemaakt van ruildagen. Tevens is het ruilen van
een dag waarop normaal gesproken opvang plaats vindt, maar waarop de opvang gesloten is niet
mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de officiële feestdagen en de dag na Hemelvaart.
Studiedagen

Het Tuinhuis vangt kinderen op van meerdere scholen, zowel in Bodegraven als in Boskoop. Alle
scholen hebben studiedagen en sommige scholen hebben ook een extra vakantieweek.
Bij studiedagen of extra vakantie van de school biedt Het Tuinhuis onder een aantal voorwaarden
opvang. Deze voorwaarden zijn:
- De aanvraag voor extra opvang dient minimaal 3 weken van te voren aangevraagd te zijn.
- De opvang vindt doorgang als er minimaal 3 aanmeldingen zijn.
Studiedagen worden als extra afname dagen gezien, deze dagen worden in rekening gebracht.
Het is niet mogelijk om een vakantiedag te ruilen voor een studiedag of visa versa.