Algemene informatie: Ruildagen KDV en BSO

 

                                                Ruil- en flexdagen beleid

 

Het Tuinhuis valt onder de CAO kinderopvang. Als organisatie hebben wij ons te houden aan de regels die opgenomen zijn in deze CAO. Een van de regels is als volgt: “als de werktijden bij rooster worden geregeld, dient de werkgever de dagen en tijden ten minste 10 werkdagen van te voren ter kennis te brengen bij de werknemer.

Om dit uit te kunnen voeren is het van belang dat wij ruim van te voren weten wanneer de kinderen komen. Van de meeste kinderen weten wij dit, maar er zijn ook meerdere kinderen op basis van een flexcontract.

 

In samenspraak met de ouderraad is het volgende vastgesteld voor de flexcontracten:

 • Ouders die een flexcontract hebben, dienen ten minste vier weken van te voren de gewenste af te nemen dagen kenbaar te maken bij Het Tuinhuis. Mocht een ouder binnen deze termijn van vier weken willen afwijken van de opgegeven dagen, dan zal er zo veel mogelijk gekeken worden naar de mogelijkheden, maar de ouder kan geen aanspraak doen op het recht van flexdagen.
 • Ouders met een flexcontract hebben de gelegenheid om te ruilen binnen 2 maanden, mits de BKR (beroepskracht-kindratio), de groepssamenstelling en personele bezetting dat toelaat.
 • Het ruilen van een flexdag bij ziekte van een kind, kan alleen indien de BKR (beroepskracht-kindratio) dit toelaat.
 •   De aanwezigheid van een kind met een flexcontract is minimaal twee dagdelen per week. Op de BSO is dit minimaal één dagdeel per week. Ouders betalen 50 weken, verdeeld over 52 weken. Tijdens de vakantieperiode van  ouders worden de twee dagdelen per week gefactureerd.

 

Het ruilbeleid is een extra dienstverlening bij Het Tuinhuis. We willen alle ouders evenveel gelegenheid geven om gebruik te maken van een ruildag. De ruildagen worden aangeboden na ratio van het aantal contractdagen.

 

De looptijd van het maximaal aantal ruildagen per jaar is van 1 januari t/m 31 december. De peildatum voor het aantal ruildagen is 1 juli. Gaat het contract in vóór 1 juli, dan kan de ouder gebruik maken van het jaarlijkse aantal ruildagen afhankelijk van het aantal contractdagen. Gaat het contract in na 1 juli dan kan de ouder gebruik maken van de helft van het aantal ruildagen afhankelijk van het aantal contractdagen. Onderstaand schema ter verduidelijking:

 

Ingangsdatum contract

Aantal contractdagen per week

Totaal aantal ruildagen

Voor 1 juli

1

2

Na 1 juli

1

1

Voor 1 juli

2

3

Na 1 juli

2

1,5

Voor 1 juli

3

4

Na 1 juli

3

2

Voor 1 juli

4

5

Na 1 juli

4

2,5

 

 

De overige voorwaarden waaronder geruild mag worden zijn:

 • Ruildagen bij vaste contractdagen dienen een maand ervoor of erna ingezet te worden, mits de BKR (beroepskracht-kindratio), de groepssamenstelling en personele bezetting dat toelaat.
 • Het ruilen van een dag waarop normaal gesproken opvang plaats vindt, maar waarop de opvang gesloten is, is niet mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de officiële feestdagen en de dag na Hemelvaart.
 • De periode tussen Kerst en Oud & Nieuw en in de zomervakantie kan er geen gebruikt worden gemaakt van ruildagen. De opvangdagen die in deze periodes niet gebruikt zijn, komen dus te vervallen.
 • Indien de inhaalperiode van een maand valt in de zomer- of kerstvakantie loopt deze maand door na de vakantie. Bijvoorbeeld: zomervakantie van 16 juli t/m 24 augustus. Een kind is afwezig op 13 juli, dan wordt de inhaalperiode van een maand doorgeschoven na de vakantie. Er kan ingehaald worden tot 21 september.
 • Verzoeken worden behandeld in volgorde van aanvraag.
 • Ruildagen bij 0-jarigen kunnen alleen ingezet worden als dit op de eigen groep mogelijk is, dit i.v.m. de wetgeving IKK.
 • Een BSO-middag kan alleen tegen een BSO-middag geruild worden.
 • Ruildagen mogen alleen ingediend worden via de ouderapp. Minimaal 5 dagen van te voren wordt er bevestiging of afwijzing gegeven. Ruildagen worden NIET mondeling aangevraagd of toegezegd op de groep, dit voor de duidelijkheid in de communicatie en onrust op de groep. 
 • Het Tuinhuis biedt ruildagen aan als extra dienstverlening, ouders kunnen hier geen rechten aan ontlenen.
 • Het ruil- en flexbeleid is niet van toepassing op de kinderen van de peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal).

Bij kinderen boven een jaar kan er door de pedagogisch medewerker gekeken worden of het kind op een andere groep opgevangen kan worden, mits de ouders hiervoor akkoord hebben gegeven.